KVKK Aydınlatma Metni

 1. Tanımlar:
  • a. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi ve kişiler.
  • b. Veri İşleyen: Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler.
  • c. Site: Panthera.net sitesi
  • d. Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • e. Açık Rıza: Üye taraflarca uygulamayı kullanmak maksatlı verilmiş olan ve işbu sözleşmenin tamamını okuyup mutabık kalarak onayladıklarını belirten rıza türü.
  • f. Verilerin Anonimleştirmesi: Taraflar tarafından istenilmesi halinde kimliğinin ortaya çıkmasına neden olabilecek bilgilerin kimliğin ortaya çıkmasını imkansızlaştıran çerçevede düzenlenmesi.
  • g. Verilerin Silinmesi: Taraflardan elde edilen bilgilerin yok edilmesi.
  • h. Kişisel Veri: Kişiye ait olan ve onu tanımlanabilir kılan her türlü bilgi. 
  • i. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.
  • j. İlgili Kişi: Verileri işlenen kişi.
  • k. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini.
 1. Veri Sorumlusu:
  Panthera.net sitesi kapsamında alınan kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatı ile panthera.net yetkilileri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir.

  Veri sorumlusu VENATRIX DIGITAL LTD olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bulunan haklarınızdan yararlanmak maksatlı veri sorumlusu ile sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan kanallar vasıtası ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
 1. Toplanan Bilgiler:
  Panthera.net sitesi amacı kapsamında bağlantılarınızın tarafınızı tanıyabilmesi ve doğru şekilde bağlantıların geliştirilmesi amaçlı olarak tarafınızdan toplanan bilgiler;
  • i. Siteye kayıt olma esnasında alınan Ad-Soyadı, Doğum Tarihi, İletişim Numarası, E-Posta bilgileriniz, Adres Bilgileri, T.C kimlik numarası, gibi tarafımıza sağlanan veriler, profilinizi oluştururken panthera.net’e sağlayacağınız veriler ve üyelik/siteyi kullanma kapsamında sağlayacağınız diğer veri ve bilgiler. 
  • ii. Siteyi kullanmanızdan doğan: Tarafınızca gerçekleştirilen eylemler, ilgilendiğiniz alışveriş türleri, beğeni yaptığınız satışı bulunan hizmetler, sepetinize eklediğiniz ürünler, sitenin kullanılmasından doğan veriler, giriş yapılan cihaza ait IP bilgileri, bu verilere ilişkin tarihler ile yine bu bilgiler ışığında tarafınızdan elde edilen münferit bilgiler.
  • iii. Çerezler ve benzer teknolojiler aracılığı ile siteyi kullanmanız dolayısı ile elde edilen bilgiler.
  • iv. Ürün, hizmetler ve diğer konular hakkında panthera.net ile iletişime geçerek sağladığınız veriler.
  • v. Panthera.net’e sorularınız/öneri/talepleriniz sebebi ile elde edilen veriler.
  • vi. 3. Kişi ve kurumlardan elde edilen: Diğer ortak uygulamalarımız (Google Hizmet Sunucuları, Facebook vs.) tarafından tarafınız hakkında verilen bilgiler.
 1. Toplanan Bilgilerin Kullanım Amacı:
  • a. Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için: Toplanan bilgiler tarafınıza daha iyi bir hizmet sunabilmek maksatlı özellikle de ürün tavsiyeleri/tanıtımlar bakımından tarafınıza kolaylık sağlamak amacı ile 3. Madde de yer almakta olan bilgiler site tarafından içerisinde yer alan algoritmalar tarafından işlenerek kullanılmaktadır. 
  • b. Tarafınızca gerçekleştirilen satın alma ve satın alma sonrası sunulan hizmetleri gerçekleştirmek maksatlı,
  • c. Satış ve hizmet politikalarımızı geliştirerek daha iyi hizmet sunmak maksatlı,
  • d. Müşterilerimizin kısıtlı vaktini en iyi şekilde koruyabilmek amacıyla panthera.net yetkilileri ile iletişime geçilmesi esnasında elde edilen veriler 3. Kişilerin benzer sorunlarına cevap sağlamak maksatlı,
  • e. Müşterilerimize kolaylık sağlamak amacıyla site kullanıcılarının panthera.net’e sormuş olduğu soruları istatistiksel olarak sınıflandırarak (soru sahibinin şahsi bilgilerini açıklamadan/anonimleştirerek) sık sorulanlar kısmında soru cevap şeklinde sunmak maksatlı,
  • f. Panthera.net’e karşı kötüleme niyetli hareketlerde bulunulması durumunda aradaki ilişkiyi ve panthera.net’in haklılığını ispat edebilmek ve panthera.net’in itibarını korumak maksatlı,
  • g. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasalar çerçevesinde istenen bilgileri sunabilmek için: Kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak maksadı ile gerektiğinde ise haklarımızı uygulamak maksatlı emniyet yetkililerine yardımcı olmak ve olası yasal bir durumda hukuki olarak istenilmesi mümkün olan ve tarafımızdan resmi yollarla istenilen belge ve verilerin teslimi maksatlı,
  • h. İstek ve taleplerinizi karşılayabilmek maksatlı,
  • i. Tarafınızla iletişime geçilmesini gerektiren bir durum doğması halinde bu gerekliliği yerine getirmek maksatlı,
  • j. Kanun kapsamında yasal sorumlulukları gerçekleştirmek maksatlı: Söz konusu kapsamda yasal ve yetkili merciler tarafından talep edilmesi yahut talep olmasa dahi yasal yükümlülüğümüzün doğması durumunda işbu yükümlülüklerin yerine getirilmesi maksatlı, olarak verileriniz işlenmektedir.
 1. Kişisel Verilerin Paylaşılması:
  • a. Panthera.net’in ilgili bulunduğu diğer kurumlar ile: Site ile iletişime geçerek sunmuş olduğunuz soru, öneri yahut diğer eylemleriniz, panthera.net’e karşı kötüleme (olumsuz algı bırakma) maksadı taşıması durumunda veriler panthera.net’in itibarının korunması maksatlı ilgili bulunulan diğer kurumlar ile paylaşılabilecektir.
  • b. Dosya yükleme hizmeti maksadı ile çalışmakta olduğumuz sunucu şirketi ile (sadece tarafımıza göndermek maksatlı yapmış olduğunuz dosya yüklemeleri) paylaşılabilecektir.
  • c. Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile;
   • i. Soruşturma kapsamında savcılık kararı ile istenilmesi halinde,
   • ii. Kovuşturma aşamasında mahkeme kararı ile istenilmesi halinde,
   • iii. 3. Bir kişinin korunması yahut suç oluşmasının önlenmesi maksadı ile madde 3 kapsamındaki veriler Kolluk teşkilatı ve diğer Yasal Kurumlar ile paylaşılabilecektir.
  • d. Tarafımızın ya da üyelerimiz, iş ortaklarımız veya diğer ilgili tarafların yasal haklarını korumak için gerekmesi halinde resmi kurumlar ile paylaşılabilecektir.
 1. Kişisel Verilerin İşlenilmesi Süreci:
  Madde 3 kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan ve işbu sözleşmede yer alan saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde 15 Gün içerisinde imha edilecektir ve süreç hakkında tarafınıza bilgi verilecektir. (İmha işlemi sonrasında sitenin gelişimi maksatlı istatistiki bilgilerin anonimleştirilerek kullanılması hakkı saklıdır) Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından mevcut haklarınız işbu sözleşmenin 7’nci maddesinde yer almaktadır.
 1. Kanun Kapsamında Yer Almakta Olan Haklarınız:
  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi kapsamında mevcut haklarınız;
  • a. Bilgilerinizin güncellenmesi: Hakkınızda tutulan bilgilerin yanlış olduğuna ya da artık bunları kullanma yetkimizin olmadığına inanmanız durumunda işbu sözleşmenin 12. Maddesinde yer alan bilgiler vasıtası ile söz konusu bilgilerin güncellenmesini talep etme hakkınız,
  • b. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlendi ise buna ilişkin bilgileri talep etme hakkınız,
  • c. İşlenen verileriniz hakkında tarafınıza bilgi verilmesi: Tarafınızın sözleşmenin 3. Maddesi kapsamında işlenmiş olan verileri hakkında bilgi ve doküman isteme hakkınız,
  • d. Sitemiz yahut 3. Parti uygulamalarımız tarafından otomatik olarak işlenen kişisel verilerinizin aleyhinize sonuç doğurma ihtimalinin olması yahut yanlış olduğunu düşündüğünüz bir sonucun meydana gelmesi halinde bu durumun düzeltilmesini talep etme hakkınız,
  • e. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınız,
  • f. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında Bilgilerinizin anonimleştirilmesi hakkınız,
  • g. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7. Maddesi kapsamında tarafınızdan alınan bilgilerin silinmesi hakkınız,
  • h. Hesabınızın silinmesi hakkınız,
  • i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olup,
 • Söz konusu hakların kullanılması maksatlı olarak işbu kanunun 12. Maddesinde yer almakta olan bilgiler vasıtası ile tarafımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.
 1. Bilgilerinizin Saklanma Süresi:
  Kişisel bilgilerinizi yalnızca meşru iş amaçları için ihtiyacımız olduğu sürece ve yasaların izin verdiği şekilde saklanacaktır.
  • a. Üyelerimizin güvenliğini sağlamak maksatlı hesap kapatıldıktan sonraki 1 yıllık süreçte tarafınızın ve politikalarımızın korunması maksatlı hukuka aykırı veya zararlı davranışların araştırılması gerekebileceği ihtimaline karşı verileriniz saklanmaya devam edilecektir. Süreç sona erdiğinde herhangi bir yasal durum bulunmaması halinde verileriniz silinecek yahut anonimleştirilecektir.
  • b. Üyeliğiniz sona erse yahut ermese dahi tarafımıza bilgilerin saklanmaya devam edilmesi hakkında yasal bildirim yapılması halinde madde 3 kapsamındaki verileriniz saklanmaya devam edilecektir.
 1. Bilgilerinizin Saklanma ve Korunma Yöntemleri:
  Tarafımız, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbirleri almaktadır. (Cloudflare sisteminde, ABD ve Almanya sunucularında, Güvenlik Sertifikası ve tek noktada şifrelenmiş yüksek güvenlikli ve korunan sunucu destekleri sunulmakta, bu güvenlik önlemlerini her geçen gün artırmaktayız bunlara ek olarak verilerinizin paylaşılacağı 3. Kişilerle gizliliğe ilişkin sözleşmeler imzalamakta ve bu kişileri özenle seçmekteyiz.) Bu kapsamda Tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almaktadır.
 1. Sözleşme Güncellemeleri Hakkında:
  İşbu sözleşmenin imza tarihinden sonraki bir tarihte sözleşmenin mevcudunda bir değişiklik olması halinde işbu değişiklikler kullanıcılara kayıtlı iletişim adresleri aracılığı ile bildirilecek olup değişikliklerin taraflarca kabul edilmemesi halinde üyelikleri sonlandırılacak olup sözleşmenin 8. Maddesi kapsamında yer alan süreler uygulanacaktır.
 1. Yaş Politikamız:
  Sitemizden yasal sebepler gereği 18 yaşından küçük kişilerin hizmet satın almasına izin veremiyoruz. 18 yaş altı kullanıcı iseniz yasal vasiniz aracılığı ile işlemlerinizi geçekleştirmeniz gerekmektedir. İşbu hükme aykırılıklar hakkında işbu sözleşmenin 12. Maddesi kapsamında yer alan bilgiler vasıtası ile tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir.
 1. Bize Ulaşın:
  Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanması ile ilgili sorularınız, talepleriniz, görüşleriniz, önerileriniz ve diğer konular hakkında aşağıdaki vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.
  • a. Veri Sorumlusu: VENATRIX DIGITAL LTD
  • b. E-Posta: [email protected]
  • c. Adres: SERBEST LİMAN VE BÖLGE POSTA KUTUSU NO: 1573 GAZİMAĞUSA / KKTC
Panthera System

Panthera System yazılım, tasarım ve danışmanlık hizmetleri veren bir markadır.

İletişim

[email protected]

(+90) 850 308 45 57